נפתחו השמיים

טרנספוזיציהנקה x
נפתחGו השמיים והCנה סוס לבGןC
והיושGב עליו אמיתCי ונאמGן
בצDדק הוא שפט ולחCם, ישועC, GישועG

lp_chorus
ישFוע, מCלך המלכGים
ישFוע אדוCן האדוניGם
ישוFע מCלך המלכGים
ישוFע אדCון האדונDים

ישGועC F
ישGועC F
ישGועC F
ישGועC F

שGלהבוCת אש עינGיוC
ודבGר אלוהCים שמו נקרGא
צבאDות השמיים יוצאים אחרCיו ישוGע, CישועG

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.