תפילת חנה

טרנספוזיציהנקה x

אדDmני משפיל אף-מרוGmמם, מקDmים מעפר דAל
מאשDmפות ירים אביGmון וכיDmסא כבוAד ינחילDmם
עלFץ ליבי באדGmני, רFמה קרני באדAני
רחDmב פי על-אויGmבי, כי שDmמחתי בישAועתDmך

אFין קדוש כאדCני, כי אDmין בלתFך
אGmין קדוש כאדFני, ואGmין צור כאלוהAנו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה