שמע ישראל

טרנספוזיציהנקה x

שמEmע ישראל, שDמע ישראל, אCדוני אלוDהינEmו (X2)

אדוEmני אחד, אדDוני צדקנו, אדCוני ישועDתנEmו (X2)

ברGוך שם כבDוד מלכותו
מלכAmותו לעולם לעולCם וDעEmד (X2)

גלילה למעלה