שמע ישראל

טרנספוזיציהנקה x

שמEmע ישראל, שDמע ישראל, אCדוני אלוDהינEmו (X2)

אדוEmני אחד, אדDוני צדקנו, אדCוני ישועDתנEmו (X2)

ברGוך שם כבDוד מלכותו
מלכAmותו לעולם לעולCם וDעEmד (X2)

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה