שבחי ירושלים

טרנספוזיציהנקה x

שF#mבחי יEרושלים Dאת AאדEונF#mי, כי טוב הוEא אלוהDינAו אEדנF#mי
הF#mדר כEבוד הודDך, עזוז נוAרEאותF#mיך, נשיחה EונהDלל(E)ה

לBעושEה שמי#Fים, לעושה אEורים גדולBים
שBמש ירEח וכוכ#Fבים
לBבורEא כל הב#Fריאה, אשתEחווה לBך
גBדול ומהEולל את#Fה

שF#mבחי יEרושלים Dאת AאדEונF#mי, כי טוב הוEא אלוהDינAו אEדנF#mי
כF#mי חיזEק הוא Dאת בריחי AשעEריF#mך, ברך בניEך בDקרב(E)ך

בF#mואו ונEשבח אDת AאדEונF#mי, כי טוב הוEא אלוהDינAו אEדנF#mי
כF#mי שלEח את בDנו לכפAר על עווEנותF#m עמו
נרF#mוממEה יחדיו את שDמו(E)

הBוא מEלא בח#Fסד, הוא מלEא ברחמBים
אBרך אEפיים אלו#Fהים
רBופא לכEל שבורי ל#Fב, מחEבש לעצבBותם
מBשגב לדEך, מעוז ל#Fתם

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה