רק בישוע

מתורגם

טרנספוזיציהנקה x

רק בGישDוע תGקווAתי, רק הוא אוGרי, כוAחי, שיDרי
יסGוד מוDצק, יסGוד איAתן, אבן פיGנה וצAור מוDשלם
מה גדוGלה אהבAתו, ומה עמGוק ורב שAלומו
המDנחם, הGכל בAכל, רק בGישוע AאעמוDד

בן אGלוהDים לGבש בAשר, מלוא אלוGהות בגAוף אדDם
מתGנת צדDקה ואGהבAה, חיGיו הוא Aנתן ככDפרה
ועל הצGלב עליAו הוקע, חרון הGאב אז בו Aנרצה
עלDיו הונחו אשGמה וחAטא, ובGמותו אחAיה כעDת

באGדמDה גוGפו הוAנח, אור העוGלם כבAה, חשDך
וGאז בשDחר יוGם בהAיר קGם מהקAבר לחDיים
בניצחGון עומדA עתה, קללת החGטא נוצחה, Aהובסה
אנDי שלו והGוא שAלי, נקנGיתי בדם פAודי, ישDעי

עAתה כברE אין בי שAום אשBמה, אף מהמAוות לBא איEרא
ריAבון עוEלם, אשAא עיBניי, כי ביAדייך עBיתותEי
לא כוח שאAול, לא בניB אדם- לא יAפרידונו לעBולם
עד כי יקרEא אוAתי אלBיו, באהבAה אבBוא עדEיו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה