טרנספוזיציהנקה x
אDנו דורשAים, ישBmוע - בשמךG
אDת ישועAת, ישועBmת עמךG
שבורDים בידAיך, וצמאBmים לרוחךG
שמDע זעקותAינו, ורפBmא את ארצךG

פרוBmש כנפGיך, עלDינו, ישAוע
רBmד והיGה אלוהDי ישראAל
פרBmוש כנפGיך, עליDנו, ישוAע
שBmים רעGב לדברךD