רוצים להיות איתך בשמיים

טרנספוזיציהנקה x

רוAmצים להיCות איתך בשמיDים, בשמייEmם
להלAmל אותCך כל הלילה כDל היEmום
רוצAmים להיוCת איתך בשמDיים, בשמייEmם
להלAmל אותCך לנצח לDתת לך הEmכל

כי אתCה קדוש, אתEmה קדוש, קDדוAmש
כי אתCה קדוש, אתEmה קדוש, קDדוAmש
נהללC} אותך, נ[Emהלל אותך לDנצAmח, אתהC קדEmושD

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה