רומה על השמיים (נכון ליבי)

טרנספוזיציהנקה x
נכGון ליבDי, CאלוהיDם
אשGירה, אשDירה CואזמDרה
אודךEm בעמים אדוני, אלוהDים
אEmזמרך אדוני בלאומDים

פזמון: רGומה עEmל השמים,
אלוהAmים, אלוהDינו
וגדGול כבודך עEmל כל הארץ
אדAmוני אדוניDנו

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה