רומה על השמיים (נכון ליבי)

טרנספוזיציהנקה x
נכGון ליבDי, CאלוהיDם
אשGירה, אשDירה CואזמDרה
אודךEm בעמים אדוני, אלוהDים
אEmזמרך אדוני בלאומDים

פזמון: רGומה עEmל השמים,
אלוהAmים, אלוהDינו
וגדGול כבודך עEmל כל הארץ
אדAmוני אדוניDנו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה