קדוש אתה

טרנספוזיציהנקה x

לEmפניך אBmני משתחווCה על ברכGיי
נEmותן לBmך סמכות Cעל כל ימGיי
אEmהלל אותBmך לנצח כי אתCה אדונGי
אEmתה לבדBmך אדון - Cשמחת חיGי

קדEmוש, קדCוש, קדGוש אתDה
קדEmוש, קדCוש אתGה

גלילה למעלה