טרנספוזיציהנקה x
Emלפניך אניBm משתחווCה על ברכGיי
Emנותן לךBm סמכות Cעל כל ימGיי
Emאהלל אותךBm לנצח כי אתCה אדונGי
Emאתה לבדךBm אדון - Cשמחת חיGי

פזמון: קדEmוש, קדCוש, קדGוש אתDה
קדEmוש, קדCוש אתGה