צמאה לך נפשי

טרנספוזיציהנקה x

צמAmאה לך נפDשי, כמAmה לך בשרDי
באFרץ ציה ועיGיף בלי מCיםE
אלוFהים אGלי אAmתה, אשFחGרAmך
כי טFוב חסAmדך מחייDםE

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה