צמאה לך נפשי

טרנספוזיציהנקה x

צמAmאה לך נפDשי, כמAmה לך בשרDי
באFרץ ציה ועיGיף בלי מCיםE
אלוFהים אGלי אAmתה, אשFחGרAmך
כי טFוב חסAmדך מחייDםE

גלילה למעלה