צור ישראל

טרנספוזיציהנקה x

אDmם עוונות תשמCור אדונGmי מי יעמוBbד
אם לDmא תחיינו יום יוCם, דבGmר לא יעזBbור
תלוייFם אנו בחסדךC, תמיד הייGmנו ותמBbיד נהיה
אוFחזים באמונCה בGmדברך

lp_chorus
שלמDmהBb אהבתךF לא מCשתנה
קבועDmהBb היא סליחתךF לא תCשתנה
שמורDmה הבטBbחתך C F
צור יGmשראל לא תAmשתנה לעDmד

השמיDmים והאCרץ עם הזמGmן יעברBbו
דבDmר אדונCי יGmעמוד לעBbד
לךF הסמכות להחיCות ולזכוGmת אותנו בBbמשפט
לFא נשען על אחCר, חGmוץ ממך

lp_bridge
וכשיבGmואו הרוחות, וAmגם גלים גבוהים
אBbנחנו בטוחים שגCם הם יעברו
למGmחזיקים בו יש כAmל סיבה לשמוח
כי לBbנו יש הרוח, ואCבא אלוהים

גלילה למעלה