עת אליהו

מתורגם

טרנספוזיציהנקה x

עGת אליהו הגיעCה, ימEmי בשורDת ישוGעה
עGת הגשמת חזCון נביאינו, להחזEmיר עטDרה ליושGנה
ואBmף כי צרה תפקדEmנו, וגCם יום נקום אדDני
קוGלנו קורא במדCבר לעמנו, ישEmרו מסילDה לאל חGי

lp_chorus
הנה הוא בGא, רוכב על עננCים
כשמש מאירEmה, קולו תרועת שופDר
הרם קוGלך, הגיעה שנת יובCל, ולעם ציEmון יבDוא גואGל

ימGי יחזקאל כן הגCיעו, קמEmות עצמDות לתחGייה
עGת להקים הסוCכה הנופלת, מלEmכות בית דDוד לשיאGה
קBmציר הגויים כבר מגיEmע, בעולCם הקמה כבר בשDלה
ואGנחנו כורמיך יוצאCים לשדותיך
להEmכריז בשורDת ישועGה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה