מעיין ברכה וחסד

טרנספוזיציהנקה x

מעיCין ברכה וחGסד בוא לFמדני Gשיר Cהלל
ים חמCלה בוא הGציפני בנFחשול חGדווה צCוהל
תן לי שAmיר הלל ושבEmח בלשונAmות שלהGבת יCה
עד אשCיר לשר הGאושר שיר שמFחה וGהודCיה

למCרום אותי נשGא נא אל קרFיית הGעדנCים
תקCוותי ברוב חסGדך לראוFתך פGנים פCנים
רב תAmהיתי עד יEmשוע מAmצאני שGה אוCבד
העCרה נפשו למוGות וגFאל אוGתי מחCטא

הDו אלי מה רב החAסד מה גדGול חוAבי לDך
קח אDותי אלי אסAרני בכבGלי אAהבתDך
לא ארBmצה נתק הקF#mשר שקשBmרת אAלוהDים
קח ליDבי והחתAימהו, החתימGהו לAחייDם

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה