מושיענו הנפלא

אנו אוהבים אותך

טרנספוזיציהנקה x

אדונCי אדוננAmו
מושיעDmנו הנפGלG7א
אל קדCוש מחסAmנו
אביעDmד ישG7וC7Cע

lp_chorus
אFנו אוהבCים אותך
ב Amכל ליבEmנו
אFנו אוהביCם אותך
אAmתה כל Gחיינו
אFנו אוהביCם אותך
בAmכל ליבEmנו
אFנו אוGהבים אותAmך
אFנו אוGהבים אותCך

אדוCני אדוננAmו
מושיעDmנו הנפGלG7א
שר שלCום גואלAmנו
אנDmו אוהG7בים אCוC7תך

גלילה למעלה