אנו אוהבים אותך

טרנספוזיציהנקה x

אדונCי אדוננAmו
מושיעDmנו הנפGלG7א
אל קדCוש מחסAmנו
אביעDmד ישG7וC7Cע

lp_chorus
אFנו אוהבCים אותך
ב Amכל ליבEmנו
אFנו אוהביCם אותך
אAmתה כל Gחיינו
אFנו אוהביCם אותך
בAmכל ליבEmנו
אFנו אוGהבים אותAmך
אFנו אוGהבים אותCך

אדוCני אדוננAmו
מושיעDmנו הנפGלG7א
שר שלCום גואלAmנו
אנDmו אוהG7בים אCוC7תך