טרנספוזיציהנקה x

מה נאמFן הוא אדונCינו והוא הבטBbיח בדברCוC7
"הן לא ארFפך ולא אעזבCך"
כן הוא עוBbמד בCדברFו
בFכל שBbלב בחיFיםC
עם כBbל התמודדCות או ניסיFוןC
כשFהעתBbיד נראה מעורפFלC,
המשBbך בדרך ותדCעC7