לרגלי ישוע

טרנספוזיציהנקה x

לרגלי ישGוע, לרגלG/Bי הצCלב
הC/Eוא המקFום הניE7שא הנשגAmב
אין מקוAm/Gם רם יוFתר, ניGשא יותAmר
מרגלAm/Gי ישFוע, כGן לרגלAmיו
מרגלAm/Gי ישFוע, כGsus4ן לGרגלCיו

לשם אבFוא לפגGוש מושיCעי,
לשC/Eם אבFוא בGבדידותAmי
לשAm/Gם אבFוא בGייסורAmי,
ואAm/Gמצא שלווFm6ה

אפרוש לפנFיו את שבGרי לבCי
אסC/Eפר לו הכFל, כGי הוא ידיAmדי
ושAm/Gם הוא ימחFה אGת דמעותAmיי
ואAm/Gמצא שלווFm6ה

ושם אתווFדה עGל חטCאיי
על רC/Eוב איוולFתי, עווGני, פשCעי
ושC/Eם אז אזFעק בקGול גדAmול:
"אAm/Gני חופFשי! אני חופGשי! אני חופשAsusי!"D A

לרגלי יAשוע, לרגלי הצDלב
הו#D/Fא המקGום הניF#שא הנשגBmב
אין מקBm/Aום רם יוGתר, ניAשא יותBmר
לרגלBm/Aיך, יGשוע, מצAאתי שלווBmה
לרגלBm/Aיך, יGשוע, מצAsusאתי שAלווDה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה