לאל התפארת על כל מעשיו

טרנספוזיציהנקה x

לאGל התּפארת על כּDל מעשׂGיו,
כּי אCת עוֹלמGנוּ הוּא כּAל-כּך אָהDב,
עד כּGי בּנוֹ שׁלח לכפּDר חטאיGם,
ושׁעCר פּתח לחיּDי עוֹלמיGם.

lp_chorus
"שׁיר הלּGל! שׁיר לאל!" יזמּר העוֹלDם!
"שׁיר הלּDל! שׁיר לאל!" יענוּ בּני אָדGם.
קראGוּ אל ישׁוּע וּבוֹDאוּ לאָGב,
ורוֹCנּוּ לוֹ זמר על כּDל מעשׂיGו.

שׁלמGה הגּאלּה וּקנוּDיה בּדמיGם;
לכCל מאמיGן – הבטחAת אלוֹהיDם:
אַף גּדוֹGל הפּוֹשׁעים, אם ישׁוּDב מפּשעיGו
בּרCגע ההוּא יִסּלחDוּ חטאָיGו!

גּדוֹלGה תּוֹרתוֹ, עצוּמDים מעשׂיGו,
רבּCה שׂמחתנGוּ בּבּAן וּבאָDב.
אבGל שׁבעתיִם אָשׁרDנוּ יִרבּGה
עת פּנCי מוֹשׁיענוּ, ישׁוּDע, נראGה!

גלילה למעלה