כס הרחמים

קדוש קדוש קדוש

טרנספוזיציהנקה x

אEmל גיבוC/Eר, שF#/Eר שלוBm/Dם
אבAm/Cי-עד, פC/Bbלא, יועBsusץ
יBשEmוע,C/E רק אוF#/Eתך Bm/D
כAm/Cל חייC/Bb ארומBsusםB

מC#dim/Bלאכים ושרפEm/Bים ראשם הם מרכינים
אC#dim/Bת פניהם הם מכסBים ואומרים
לC#dim/Bיושב על הכסEm/Bא ולשה
ברכC#dim/Bה, כבוד ועוז לעולמBsusיםB

lp_chorus
קCדוש, קדוש, קדוש אדונGי צבאות
אשר היB/Ebה והווה ויבוEmא
רCאוי השה אשר קנGנו בדמו
אשר יושB/Ebב לימינו של האEmב

lp_bridge
Emכאן על פני אני משתחווDה
בקודש הקCודשים אותך אראBsusהB
כEmאן את נפשי ואת חיי אקדDיש
מול כס הרחמAmים B Bm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה