כל גויים

כי גדול אתה

טרנספוזיציהנקה x

כCל גויים אשAmר עשית
יFבואו ויGשתחוו
לCפניך אAmדוני ויכבדFו GלשמCךC7

כFי גדול אתCה
Fכי גדול אתCה
Fכי גדול אתהC
ועושה נפלאGות

אתה אלוהFיםG
אתה אלוהFיםG
אתה אלוהFיםG
לבדCך

גלילה למעלה