ישוע מלך (נפתחו השמיים)

טרנספוזיציהנקה x
 נפתחGו השמיים והCנה סוס לבGן   C
והיושGב עליו אמיתCי ונאמGן
בצDדק הוא שפט ולחCם, ישועG--- Cישוע G

 ישFוע, מCלך המלכGים
ישFוע אדוCן האדוניGם
ישוF-ע מCלך המלכFים ישוGע אדCון האדונDים

ישוG---עF---,C 

 שGלהבוCת אש עינGיו ודבGר אלוהCים שמו נקרGא
צבאDות השמיים יוצאים אחרCיו ישוGע-- Cישוע G

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה