טעמו וראו

Taste and See

טרנספוזיציהנקה x
טעמGו וראEmו כי טוDב אדונCי (אליי)  
הפGכת מספEmדי למחול בלבDוש שמחה הלבCשת אותי
אז אנGי אקום ואEmהלל אשDיר ולא אשתCוק


אדGון אלוהEmי אDני אודה לCך לנצח, אדGון אלוהEmי אנDי אודה לCך 


כך אהDיה את חCיי, ארDים ידי אלCיך

גלילה למעלה