חתום על מצחי

טרנספוזיציהנקה x
תודCה לךG ב-כDל ליבי בחסEmדך בחGרת בDי
הושCעת נפשיG בר-Dכת אותEmי
חיCים נתGת - לDי

 חתGום על מצחיD את שמךEm אדונCי
משGח אותי בשDמן קודשךC

גלילה למעלה