חונה מלאך אדוני

טרנספוזיציהנקה x
1. חונEmה מלאך אDדוני
סבCיב, סבDיב ליEmראיו
חונEmה מלאך אDדוני
סבCיב ויDחלצEmם

2. Gטעמו וראDו כי טוב,
Cטוב אדונB7י
Gטעמו וראDו כי טוב,
Cטוב אDדונEmי

גלילה למעלה