טרנספוזיציהנקה x
אנGי רוצDה להיוEmת יותר כמCוך
אנGי רוצDה להיות כEmד עבורךC

השתמGש בי, השתמDש בEmי
השתמCש בGי אדוDן