הנני שלחני

טרנספוזיציהנקה x
Cרואה אותך Gרם ונישא
Dmשרפים עומדים Fמשתחווים
Cאדוני Gצבאות Amקדוש קדוש קדFוש
מלא כל האCר---Gץ כבודךF

Cומי אני איש חוטGא וטמא
Dmשאת המלך אדוני צבאות Fבעיני אראה
Cהוא נתן את הדרך הוא הסGיר את עווני
הוא כיפAmר על חטאותי לקFרבתו הכניס אותי
Cעכשיו אני שומGע את קולFו
Cאת מי אשלח ומGי ילך לנוF

Cרואה אותך שGה האלוהים
Dmנישאת מעל האדמה Fסבלת עבור חוטאיםC
בן דוד Gאל גיבור Amקדוש קדוש קדוFש
מלא כל האCר---Gץ כבודךF
Cאתה הוא הדרך אתGה הוא מושיעי
Dmכיפרת על חטאותי Fלקרבת האב הכנסת אותי
Cעכשיו אני שומGע את קולךF--- Cלך אחריG אני איתךF

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה