הימים האחרונים

טרנספוזיציהנקה x
הגFmענו לימיGmם האחרוניCmם
כFmל הנבואוGmת כבר מתגשמCmות C
הAbנה הימEbים האחרונBbים כבר מסתיימיCmם
אAbלה הימיGmם האחרוניCmם

ליוFmם ההוא כולGmנו מייחלCmים
נראFmה אותו חוזGmר בעננCmים C
חוזAbר מביא שלEbום ומממBbש את התקוCmוה
חוזAbר כדי לשפוGmט את הבריאFmה

Cmא-באAb עברBbו דורות שלמEbים ואתה
CmאתהAb נשאBbרת נאמEbן  Abישו-עEb אני אוהBbב אותך כל כךCm
AbומחכGmה לביאתךCm        

זFmה הזמן עכשGmיו להתעורCmר, זFmה הזמן עכשGmיו להתכונCmן  C
זAbה הזמן עכשיEbו לצאת ולBbקבל אותוCm
זAbה הזמן למלGmא את המנורCmות

הFmחתן יצGmא מחופתCmו, הוא מFmשתוקק לפגGmוש את כלתCmו  C
אנAbחנו קול קוEbרא כאן במדבBbר
"פנAbו לו דרך הGmנה האדוFmן!"

Abישוע חיGm והוא חוזר
Cmהוא לא שכח את כBbלתו
Abישוע חיGm והוא חוזרFm

גלילה למעלה