הושענא

טרנספוזיציהנקה x
הושGענה, הושDענה, הושEmענה בCמרומDים

CנרומDם את שמךG
Cבלב מלDא תודGה
Cיהי שמךD מבורGך אדוEmן
הושAmענה בDמרומGים

ישGוע, ישוDע,
אתEmה הוא מלך הCמלכיDם

גלילה למעלה