דור דורשיו

טרנספוזיציהנקה x
Amמי יעלFה בהCר אדונEmי
Amמי יעמFוד במקCום קודשEmו
Amמי יקרFא בשCם - הG' צבאAmות  F    C    Em

Amמי יצFום עד בCוא החתEmן,
Amמי יחזFיק מעמC---דEm!
Amמי ישמFע את קCול הG' קורFא ואומGר

Cזהו דור דורשGי,
מבקשי פנAmי שרים לי כל הכבודF, כל הכבוCד

Amנע--לFה בהCר אדונEmי
Amנע--מFוד במקCום קודשEmו
Amנקר-Fא בשCם - הG' צבאות

Amנצ--Fום עד בCוא החתEmן,
Amנח--זFיק מעמC---דEm!
AmונשמFע את קCול הG' קורFא ואומGר

הפרFוכת נקרעה ואנGחנו מתקרבים
מתקרבFים אל תוך הקודש
קGודש הקודשים

Cאנחנו דור דורשGיו
מבקשי פנAmיו שרים לו
כל הכבFוד, כל הכבCוד

גלילה למעלה