ברכה וכבוד

טרנספוזיציהנקה x
 ברכEmה וכבוDד, תפאCרת ועוDז

 לעולGם---C הוא ימלDוך  C
לעולGם---C מלכותDו   C
ישמחוG השמיCם, תגDל כל האEmרץ
הבוG לאדוניC כבודD! ועוEmז!

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה