בכל ליבי אאדיר אותך

טרנספוזיציהנקה x
Dבכל לביA אאדיGר אותך
Dאזכיר תמיAד, כGמה גדול אתה
Dלב טהוAר בראGת לי
Dאודה לךA כבריאGה חדשה

תבוBmא מלכותך, יעשGה רצונך
כמוD בשמGים, באAרץ
כי לךBm הממלכה, התפאGרת, הגבורה
מעתAה לעולמGי עולAמי---Dם

אתמיGד להודוAת על אהBmבתך
אתמGיד לספAר על ישוBmעתך
כי לךD הממלכה, התפאGרת הגבורה
מעתAה לעולמGי עולAמ---יDם

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה