בורא עולם אל ריבון

טרנספוזיציהנקה x
בורEא עולם, אCל ריבון
Dאת העולם יצEרת
השמEים והאCרץ
הם Dמספרים כבודEך

קדEוש, קדוש, קדוCש שמך
Dאלוהים לנEצח
ישוEע מה ראוCי אתה
Dאהלל רק אותךE


מהולEל  Aאת-Bה
לא בגלCל מי שאנDי, אלא מי שאתEה
מקודE--שA שמךB
לא בגלCל מי שאנDי, אלא מי שאתEה


קCח את חיי לךD אדון,
קBmח את שפתי אשEmיר לך
עשCני כלי ראוDי לשירותEך

גלילה למעלה