בואי רוח

טרנספוזיציהנקה x
בקשCת ליבי היא למצDוא חן בעיניך,


בוא אEmלוהי-Cם שכן בGקרב-Dי עשEmה אותיC ט-הGור

מקEmד עיניCי -ברGצונך D שאהיEmה מסוCר לךG.

גלילה למעלה