בואו אליו

טרנספוזיציהנקה x
כל הצמאC--יםEm, בואו אל מDעיין החיGים
כל הרעבCים,  Em בואו אל לDחם החיGים
כל העמלC--יםEm והעמוסDים, בואו אCליו
והוא ימצEmיא לכם מנDוחה

בואו אל יGשוע,C בואו אלDיו
ותמצאEmו מרגCוע לנפשוDתיכם
כי עוCלו נעים וEmקל משאו
כי ענDיו ונמוך רוGח הוCא, בוAmאו אDליו כולGם

כל האבלCי--םEm, בואו אלDיו להינחGם
כל נשברי הלCב,  Emבואו אלDיו להיחבGש
כל השבויCים,  Em והאסורDים, בואוC אליו
והוא יוצEmיא אתכם לחופשDי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה