באנו לכאן להלל אותך

טרנספוזיציהנקה x
אCבא הנDני, קבGל אוCתי
וDבוא קח יGדי
תטהCר את כוDלי, זGאת תפילתCי
ואהלDל אותך בלב נGקי

lp_chorus
לשCרת אותDך זGאת תכלית חCיי
לשמAmוע את קולDך יומיGום (את קולך יומיום!)
כי אתCה אל חDי, מקGור השלCום
ואAmשיב לך תוDדה בששGון

גלילה למעלה