אנא אדוני הושיעה

טרנספוזיציהנקה x
 Dmאנא אדוניBb הושיעה נא
Cאנא אדוני Aהצליחה נא
אDmנא אדוניBb האר פניCך   A

 ברוDmך הבFא בשGmם אדונAי
מביDmת אלוהיFם אברGmך את שמךA
פתחוDm   ליF שערי צGmדק אבוAא - בDmם אודה יBbה
אCנא אדוניAm

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה