אל מלא רחמים

טרנספוזיציהנקה x

אDmל מלא רחמFים, מAmלך על כל אלוהיDmם
מDmזיז הרים בכוח מילתFך, האAmרץ רועדת לקראתDmך
כל שמFך ובריאתBbך יהFללוך:
"הלBbלויה, הלFלויה, הלBbלויDmה"

מDmלך צודק ונאמFן, מסAmע חטאי בך הושDmלם
יDmודע אתה זעקוFתי, אAmתה נלחם מלחמוDmתי
כמה טFוב אתה אBbלי לFך אשירה:
"הלBbלויה, הלFלויה, הלBbלויDmה"

אDmל מלא רחמיFם, מAmלך על כל אלוהDmים
אDmתה שומר על חFיי, לAmא ויתרת עDmלי

כDmל הכבוד וכל הגבורה וכFל התפארת לשמך (X2)

גלילה למעלה