אלוהי ישעי

טרנספוזיציהנקה x
כמה טוGב חסדך אדוני עלDי,

כי דרכיEmך גבהDו מעל דרכיCי,
מחשבותיEmך מעDל מחשבותיCי,
אני נכנEmע לפניDך אדונCי,
בחיDי!

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה