טרנספוזיציהנקה x
אינני בוAmש בבשורת המשיEmח
שהרFי היא כוGח אלוהCי--םE
אינני בAmוש בבשורת המשיEmח
שהיא כFוח לכGל המאמיAmן

ליהודFי בראשונה ולכGל הגוים
בפיFך תודה ובליבךG תאמין
ישוFע הוא פודה גואל, הוא שGה האלוהים
נצלבF מת ונקבר, הוא קGם מן המתים