אין שינוי בו

טרנספוזיציהנקה x
אEmוצרנו Amהוא בשמיים
ואCף אחד לDא יגנוב אותוEm

פזמון: אלוהי השמAmיים, אלוהי השמEmיים
אלוהי השמCיים הוDא הכל יכוEmל
אלוהי השמAmיים, אלוהי השמEm---יDי---Cם
אAmין אין אDין שינוי בEmו

Emחכמתנו רAmק באלוהינו
אין חCקר לגדDול-תEmו

נEmיצחוננו Amלא בכוחנו
כי אCם באדDון ברוחוEm

Emעל חטאינו לפדAmות את נפשנו
ישוCע שילDם בדמEmו
בחEmסד כלפנו מפגAmיע בעדנו
גCם כיום כתמDול שלשEmום

גלילה למעלה