איזו מן אהבה זו

טרנספוזיציהנקה x
אEmיזו מן אהבDה זו שמCתת עבורDי?
לצלEmב הלכת כשDה תמים, לתCת לי חייDם

אEmיזו מן אהבDה זו שרחCצת את רגלDיי?
נתEmת את חייDך ולקCחת את חטאיDי

לא המGוות ולא החיDים, לא מלאכEmים ולא שליטיCם
לא הגוGבה ולא העומקDים, לא העבEmר ולא העתיCד
יוכלו להפרDיד אותי, מאהבת אלוהיEmם   D    C    D

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה