אהלל אותך לנצח

טרנספוזיציהנקה x
Emקח את כל חיCי אדון, Dקח את כל ימEmי
ושמCור עלי מלסטDות ימין או שמEmאל
היCה אתה כוליD ב-כBל

Cאהלל אותךG לנצח Dישוע אדונEmי
Cאהלל וGאשבח Dאתה גואל חיBי

Emזה לא בא בחיCל אדם Dוגם לא בכוEmח רם
כי אCם ברוח אדונDי צבאוEmת
הפועCל בחסדDו בלבבוBת

גלילה למעלה