אהבתך היא לנצח

טרנספוזיציהנקה x
Dהנני אדוני GכורAע ברך
Dנופל על פני Gמול כAס המלך
Dמכניע רצוני תGחת רצונךA
Dמטה אוזני לך
מקשיGב כאן לקולךA  D  G  A

Dהנני אדוני GרוקAד ושר
שDר מזמור הלל לך, Gהו אAל יקר
Dאצא אל גג הבית ובGשמך אקרAא
שכGל אשDר ישמEmע ידAע

אGהבתך היא לנDצח
אGהבתך היא לנBmצח  D
אGהבתך היא לנDצח  A
ולנGmו  הי  ניתנה כמתנה D

Dהנני אדוני Gכמו יAלד בא
בDא אל תוך חסדך, GאהAבתך
Dמתחת לכנפיך אמצGא את השלווAה
תמGיד אהיDה זקוEmק לךA

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה