אהבתך היא לנצח

טרנספוזיציהנקה x
Dהנני אדוני GכורAע ברך
Dנופל על פני Gמול כAס המלך
Dמכניע רצוני תGחת רצונךA
Dמטה אוזני לך
מקשיGב כאן לקולךA  D  G  A

Dהנני אדוני GרוקAד ושר
שDר מזמור הלל לך, Gהו אAל יקר
Dאצא אל גג הבית ובGשמך אקרAא
שכGל אשDר ישמEmע ידAע

אGהבתך היא לנDצח
אGהבתך היא לנBmצח  D
אGהבתך היא לנDצח  A
ולנGmו  הי  ניתנה כמתנה D

Dהנני אדוני Gכמו יAלד בא
בDא אל תוך חסדך, GאהAבתך
Dמתחת לכנפיך אמצGא את השלווAה
תמGיד אהיDה זקוEmק לךA

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה