אבינו שבשמים

מתורגם

טרנספוזיציהנקה x
אEבינו שבשמים
יAתקדש שמBך
תEבוא מלכותך
יAעשה רצונBך


כAפי שבשמF#mים
באC#mרץ, באBרץ
כAפי שבשמF#mים
באC#mרץ, באBרץ

תAבוא, מלכותך תבC#mוא
מלכותך תבAוא, מלכותך תבC#m----וBא


לAך הממלכה, לך כל הגבורBה,
לC#mך התפארת לעוBלמי עולמים

גלילה למעלה