אבינו שבשמיים (מתורגם)

טרנספוזיציהנקה x
אביEנו שבשמיים יAתקדש שמךB
תבוEא מלכותך, יעשAה רצונךB

כפAי שבשמF#mיים, באC#mרץ, באBרץ

תבוAא מלכותך תבוC#mא---Bמלכותך

לךA הממלכה, לך כל הגבורBה
לךC#m הנצח לעולמיB עולמים