אבא טוב ונאמן

טרנספוזיציהנקה x
Cאני בא Gנופל לרגליDך
Cשבור וחלGש חבול ומיואDש
Cאני בא Gיושב בשולחנDך
Cרעב וצמאG אני זקוק לDך

פזמון: אתה אCבא טוב ונEmאמן
אתDה תסיים את מGה שהתחלת
אתה אCבא טוב ונEmאמן
אין שוDם דבר שיפריGד אותי ממך

Cאני ירוץ Gאת המירוDץ
עם עינייCם קבועות עליך
מGה שמאחורי כבר לא חשוDב
Cאני יודע Gשאתה תמיד איתDי
Cכשאני אפוGל אני יודע שאתDה תהיה שם להרים אותי

אלGך בדDר-כ-יGך  לEmא ב-C-דרכGי
אעשGה את רDצונ-ךG ואוותEmר על רצCונותיG

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה