אבא טוב ונאמן

Transposex reset

Cאני בא Gנופל לרגליDך
Cשבור וחלGש חבול ומיואDש
Cאני בא Gיושב בשולחנDך
Cרעב וצמאG אני זקוק לDך
lp_chorus
פזמון: אתה אCבא טוב ונEmאמן
אתDה תסיים את מGה שהתחלת
אתה אCבא טוב ונEmאמן
אין שוDם דבר שיפריGד אותי ממך

Cאני ירוץ Gאת המירוDץ
עם עינייCם קבועות עליך
מGה שמאחורי כבר לא חשוDב
Cאני יודע Gשאתה תמיד איתDי
Cכשאני אפוGל אני יודע שאתDה תהיה שם להרים אותי
lp_bridge
אלGך בדDרכיGך לEmא בCדרכGי
אעשGה את רDצונךG ואוותEmר על רצCונותיG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top