ישוEע בAוא לכאן היEוםA, אדEון אלוהינו שפAוך את רוחךA E lp_chorus נהלC#mל אותךB, נרומC#mם את שמךB נחפC#mש את קדשךB ישועA נשיC#mר לךB, נשתחוC#mוה לךB נחפC#mש את קדשךB ישועA

קרא עוד

פֶּEmלֶא יוֹעֵBmץ אַתָּהAm, אֶל גִּבּוֹBmר אַתָּEmה, אֲבִיBmעַד אַתָּה שָׁAmר שָׁלBmוֹם אַתָּהG, כָּל בֶּרֶךְ לֵDךְ תִּכְרַע וְכCל לְשׁDוֹן תּוֹדה, Gשֶׁעַל שׁDמךְ בִּלְבַד, Cמוֹשִׁיעַ וּDפוֹדֶה lp_chorus יֵGשׁוּDעַ, תָּבCוֹא מלכותDך, יַעֲGשֶה רְצוֹDנְךָ, הַלְCלוּיָDהּ (X2) אָמֵEmן,Bm הַAmלְלוּיָBmהּ אָמֵEmן רַEmק לָBmךְ נִתְּנָה כָּAmל הַמֶּמְBmשָׁלָEmה, תַּחַת רַגְBmלֶיךָ כָּAmל שִׁלְBmטוֹן וּשְרָרָGה, לָנוּ יֵשׁ בִּDשׁמֵךְ אֶCת כָּCל הַבְּDרָכָה אִGם נַעֲמֹDד בּךְC, נִתְמַDלֵא שׁמּחָה…

קרא עוד

דברך כ-אור חי לרגליי DישAועG, DישAועG, קדDוש AומGש#D/FוEmח יDשAועD DישAועG, DישAוGע, רDם וניAשא וGאל ע#D/FליוEmן DישAועD lp_chorus Dשמך כמו דGבש על שפתותייD Dרוחך כמו מGים לנפשיD Dדברך כ-אGור חי לרגלייBm ישוע, אGני אוהב אותAך!

קרא עוד

ישוGע, נרומEmם אותך, Cונכריז את מלכותךG בעEmמדך בקרבBmנו AmנהלCל אותך בשDיר lp_chorus ובEmחייBmנו בנה מEmלכותך CובחיDינו בנה מGלכותךEm CובחייDנו בנה מGלכותךEm בוא ישAmוע, קח אDת מקומךG

קרא עוד

נפתחו השמיים נפתחGו השמיים והCנה סוס לבGןC והיושGב עליו אמיתCי ונאמGן בצDדק הוא שפט ולחCם, ישועC, GישועG lp_chorus ישFוע, מCלך המלכGים ישFוע אדוCן האדוניGם ישוFע מCלך המלכGים ישוFע אדCון האדונDים ישGועC F ישGועC F ישGועC F ישGועC F שGלהבוCת אש עינGיוC ודבGר אלוהCים שמו נקרGא צבאDות השמיים יוצאים אחרCיו ישוGע, CישועG

קרא עוד

Shout To The Lord Gישוע Dמושיע שחררEmת אותBmי בדמךC אותך אהלGל בכCל מאודGי על כל אשר עשAmית בDי Gישוע Dמושיע אEmין מחסBmה באחCר אתה מעוזGי, מקלCט לנפשGי בך אבטח ישAmועFתDי lp_chorus אשGא את קולEmי לאדCון ואקרDא: "לךG המלכוEmת לךC הגבורDה!" היEmם עוד ירעם וההCר ישפל לDמשמCע שמךD פGלא יועEmץ, שר-שלCום, אל-גיבDור שחרGרת אותEmי מחושCך לאוDר…

קרא עוד