דברך כ-אור חי לרגליי

טרנספוזיציהנקה x

DישAועG, DישAועG, קדDוש AומGש#D/FוEmח
יDשAועD
DישAועG, DישAוGע, רDם וניAשא וGאל ע#D/FליוEmן                 DישAועD

lp_chorus
Dשמך כמו דGבש על שפתותייD
Dרוחך כמו מGים לנפשיD
Dדברך כ-אGור חי לרגלייBm
ישוע, אGני אוהב אותAך!

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.