יום חדש

טרנספוזיציהנקה x

טBbוEbב, להוGmדות לאדני להודEbות לך
טBbוEbב, לזמרGm לשמך, לשמEbך עליון
להגBbיד בבוקר חסEbדך, אBbמונתך בליEbלוFת

lp_chorus
זהBbו יום חדש נגילה בGmך, נגילה בEbך – הללFויה
זהBbו יום חדש היום עGmלה, האור נדלEbק – הללFויה

הBbנה מה טוEbב וGmמה נעים, שבת אחEbים גם יחד
שBbם ציוEbוה, אלוהGmים את הברכה, חיים עEbד עולם
אBbדוני רEbועי, לBbא יEbחסFר

קFומי אוEbריGm כי בא אורFך, וכFבוד אדEbוני עGmלי זרFח
קFומי אוEbריGm כי בא אורFך, וכFבוד אדEbוני עGmלי זרFח
גלילה למעלה